Refleksjoner og betraktninger rundt vår investeringsadferd

2020 ble et år for historiebøkene, og begrep som COVID, TINA, FOMO gikk fra å være fremmed til å bli mer dagligdagse. Vi liker å tenke at vi mennesker er rasjonelle, men uåret har vært en nyttig påminnelse om at vi er mer emosjonelle enn hva vi liker å tro. Det er ikke en svakhet å være emosjonell, men det er en viktig erkjennelse. Vår styrke ligger i evnen til å tilpasse oss, etablere nye rutiner og nye handelsmønstre. Det sies at en bedrift bør være villig til å endre seg 10% hvert år, hvis ikke må den belage seg på å endres 100% om 10 år. 2020 ble et år som endret vår hverdag dramatisk, og forflyttet våre adferdsmønstre minst 3-5 år frem i tid. Det er krevende å gjøre dagens jobb, med gårsdagens metoder, og samtidig forvente å være i business i morgen. Selv i Norge, som teknologisk sett har kommet mye lengre enn andre land, er det det ikke uventet at dette skaper reaksjoner som frykt, depresjon og usikkerhet. Da er det ekstra lett å la seg blende av hylekorene fra de som ikke er endringsvillig og de som er hardest rammet. En god beskrivelse av realitetene er som følger:

The world is changing very fast.

Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.

– Rupert Murdoch

Hva tror vi om 2021?

Vår jobb i NEF Kapitalforvaltning er å ha oversikt og skape et rasjonelt og solid perspektiv for våre kunder og merverdi i våre porteføljer. Endringene er brutale, men de har også skapt nye muligheter og grobunn for god avkastning i tiden fremover. Det rasjonelle faktum er at lav rente, billigere strøm, økt etterspørsel etter lokale/nasjonale varer og tjenester, kombinert med økt bruk av netthandel og digital distribusjon skaper nye spennende muligheter for mange. Våre primærbehov er intakte, det er handels- og adferdsmønstrene som er utfordret og endret.

Er det lys i tunellen? Ja! Realitetene er at Norges Bank i desember besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Aktiviteten har tatt seg noe opp den siste tiden, men bremses fortsatt av den økte smitten og strengere smittevern. Argumenter for en raskere renteoppgang vil være sterk boligprisvekst i Norge, høyere oljepriser og positive nyheter relatert til vaksinasjon mot coronaviruset. Økning i renten vil gi bedring i utlånsmarginer for bankene og positive vaksinenyheter kan gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt. Norges Bank rådet videre Finansdepartementet til å holde bankenes motsykliske bufferkrav uforandret på 1 % og sier i sin begrunnelse at bankenes utlånstap har avtatt og at tapene trolig blir lavere i 2021 enn i 2020. Dette er positivt for finanssektoren og for næringslivet generelt.

Når det kommer til investeringsfilosofi, gjøres det fortsatt et skarpt skille mellom det å investere i vekst og det å investere i verdi. Historisk sett har mange argumentert for at sistnevnte strategi gir best avkastning over tid. Investeringsfilosofien i NEF Kapitalforvaltning er verdibasert og langsiktig, og vi har sterk tro på at det også i 2021 vil gi best risikojustert avkastning til deg som investor.

Vi blir ofte spurt om tips om hvordan man oppnår fantastisk avkastning. Ingen tilnærming eller strategier garanterer fantastisk avkastning. Det er derimot mer interessant å snu problemstillingen og spørre seg om hvilke feil som gir unødig høy risiko og grunnlag for dårlig avkastning, og manøvrere ut ifra det. For oss handler det i første omgang om kunsten å si nei til risikomomenter og selskaper vi ikke liker, og videre investere i få, utvalgte selskaper som vi mener oppfyller visse vilkår.

Vår største portefølje, Utbyttefinans, ga +9,5% i 2020, mens Oslo børs ga +4,6% avkastning. For våre mest trofaste kunder som har vært med siden mars 2016 så er den totale avkastningen nå hele 119,3%, mens Oslo børs i samme periode har steget 69,6%. Vårt hovedfokus er på norske banker og finansaksjer. Vi mener norske sparebanker fortsatt er attraktivt priset, og med utsikter til større økonomisk vekst, lavere tap, økt kostnadsfokus og bedring i inntektene ser vi fortsatt oppside i sektoren fremover.

Kort oppsummert ble 2020 ble et greit børsår. Som vanlig får «vinnerloddene» mye oppmerksomhet, men ikke glem å se avkastning opp mot risiko. Fjoråret vil huskes som et år med historisk høy divergens mellom bransjer og markeder som gikk spesielt godt, og de som gikk dertil dårlig i samme periode. Flokkmentalitets TINA og FOMO hadde en stor betydning i begge leirer, og lite tyder på at dette endrer seg nevneverdig i 2021.

Viktigst av alt, så tror vi sterkt på at 2021 vil bli et godt år for minnebøkene. Det har vi alle fortjent etter den dugnadsinnsatsen og ryddesjauen vi forhåpentligvis snart kan legge bak oss. Vi gleder oss!

GODT NYTT ÅR!

NEF Kapitalforvaltning er nå også tilstede i Trondheim

Vår nye salgsdirektør bor og skal primært arbeide fra Trondheim og omegn. Dette var et naturlig etableringsted for oss i NEF Kapitalforvaltning da vi allerede har en stor kundemasse i Trøndelag og nordover.

Arnt Kristian Mittet har over 15 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere jobbet i DNB som blant annet fagansvarlig, operativ leder og private banker.

Arnt er spesialist i håndtering av risiko, forvaltning og kapitalstyring. Han har solid erfaring i å forvalte store mandat med komplekse og individuelle behov innenfor alle finansielle områder og strukturer.

Arnt vil være en viktig bidragsyter til å betjene vår økende kundemasse over hele landet.

Arnt har en Master i Finance and International Business fra Aarhus BSS, Danmark og er Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR).

Vi opplever økende interesse etter skreddersydd aktiv forvaltning

Vi leser til stadighet om at kunder hiver seg over indeksfond da dette er rimelig for investor og enkelt for forvalter. Dette er i kontrast med det vi erfarer i markedet. Flere og flere investorer har sterke føringer på hvilke sektorer og aktivaklasser man ønsker å eie fremover.

Aktiv Forvaltning er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Før inngåelse av avtale avklares hver enkelt kundes risikoprofil. Sammen definerer vi et mandat som er tilpasset deg som kunde. Aktiv Forvaltning er en fleksibel forvaltingsform der man ikke er underlagt begrensninger som sier noe om hvor mye du som kunde til en hver tid skal være investert. Våre forvaltere har derfor friheten til å inneha en betydelig høyere kontantandel i krevende markeder.

Mandatet kan endres underveis, det er bare å ta kontakt med selskapet. Forvaltningshonorar er avhengig av mandatets størrelse, normalt sett 1,5-2 % p.a.

Vil du vite mer

Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat eller send oss en mail