NEF Kapitalforvaltning

Aktiv Forvaltning

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive Aktiv Forvaltning, og vi forklarer her hvordan det fungerer

Introduksjon

Aktiv Forvaltning 

Aktiv Forvaltning er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Før inngåelse av avtale avklares hver enkelt kundes risikoprofil. Sammen definerer vi et mandat som er tilpasset deg som kunde. Man kan velge å sette sammen et tilpasset mandat eller velge en modellportefølje, der mandatet allerede er fastsatt.

Detaljer

Aktiv Forvaltning

Fullmakt

Aktiv Forvaltning innebærer at kundene overlater forvaltningen (kjøp og salg av verdipapirer) i sin helhet til oss. Dette innebærer at kundene etter signering av avtale ikke har noen mulighet til å påvirke hvilke selskaper det investeres i, tidspunkt for kjøp og salg, antall som kjøpes eller selges og så videre. Våre forvaltere tar avgjørelsene og kundene får tilsendt fullstendig rapport etter månedsslutt med oversikt over porteføljen med spesifisering av verdi av hver enkelt investering per månedsslutt, samt kontantbeholdning.

Fleksibel

Aktiv Forvaltning er en fleksibel forvaltingsform der man ikke er underlagt begrensninger som sier noe om hvor mye du som kunde til en hver tid skal være investert. Våre forvaltere har derfor friheten til å inneha en betydelig høyere kontantandel i krevende markeder.

Eier

Etter signering av avtale for aktiv forvaltning oppretter selskapet to konti i kundens navn – en verdipapirkonto (beholdningskonto der verdipapirene står) og en bankkonto (konto der verdipapirkjøp trekkes og verdipapirsalg og utbytter tilføres). Kunden blir eier av disse kontoene, men gir selskapet rett til å foreta bevegelser. Alle kjøp og salg gjøres rede for i månedlig rapport fra selskapet. Kunden kan også be om kontoutskrift, slik at man kan se at det er konsistens med månedsrapporten fra selskapet.

Oppsummert

Mandatet kan endres underveis, det er bare å ta kontakt med selskapet. Forvaltningshonorar er avhengig av mandatets størrelse, normalt sett 1,75-2 % p.a. Minimumstegning er 10 millioner kroner.

Bli kontaktet

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no 

920 93 627