Aktiv Forvaltning

NEF Kapitalforvaltning forvalter både individuellt tilpassede mandater og flere standardiserte porteføljer

Aktiv Forvaltning er en individuelt tilpasset forvaltningsform. Før inngåelse av avtale defineres hver enkelt kundes risikoprofil. Sammen definerer vi et mandat som er spesielt tilpasset deg som kunde.

En av forskjellene mellom aktiv forvaltning og de fleste fond er at man ikke er underlagt begrensinger som sier noe om hvor mye du som kunde til en hver tid skal være investert.  Våre forvaltere har derfor friheten til å inneha en betydelig høyere kontantandel i krevende markeder. En annen forskjell er at under aktiv forvaltning så eier kunden verdipapirene direkte, i motsetning til et fond hvor man eier en andel i fondet.

Mandat og risikoprofil kan endres når om helst i perioden, noe som gjør aktiv forvaltning til en mer fleksibel forvaltningsform enn fond hvor profilen ikke kan endres.

Velg mellom et individuellt mandat eller en av våre standardiserte porteføljer

Forvaltningshonorar er avhengig av mandatets størrelse, normalt sett 1,5-2 % p.a.