De siste ukene har vi kunnet lese overskrifter i landets medier om utbyttestopp og utbyttenekt. Bakgrunnen er at Finanstilsynet først anmodet finansforetak om å utsette utbyttene og senere ønsket å innføre en forskrift som forhindret banker og forsikringsforetak å betale ut utbytter under korona-krisen. Begrunnelsen var at norske banker og forsikringsforetak ikke burde gjennomføre disposisjoner som svekket soliditeten. Det ble derfor oppfordret til å ikke dele ut hverken utbytte eller andre utdelinger av overskudd, herunder kundeutbytte.

Finansdepartementet ville imidlertid ikke innføre en slik forskrift, men anmodet finansforetakene om å holde igjen på utbyttene. Det ble samtidig understreket av tilsynet at dette ikke på noen som helst måte var inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling.

Dette vil vi i NEF Kapitalforvaltning fremheve for våre lesere. Det er altså ikke slik at noen av våre kunder eller andre investorer i bank og forsikringsforetak mister noe som helst. Disse utbyttene blir holdt tilbake som en del av bokført egenkapital og dermed blir bankene de facto bare billigere om man ser på prisingen sett i forhold til de bokførte verdiene.

Dette skjedde midt i perioden da de første bankene var i ferd med å betale ut årets utbytter og det ble derfor en del usikkerhet hvordan man skulle forholde seg til dette. En del av bankene har derfor betalt ut sine respektive utbytter, men redusert utbyttene i forhold til hva de opprinnelig ville betale. Noen av bankene som hadde planlagte utbyttedatoer litt lengre frem i tid har enten utsatt eller kansellert utbytte.

Vi i NEF Kapitalforvaltning er helt klar på at utfallet av den pågående krisen er svært usikkert. Det vi imidlertid vet er at før denne krisen hadde vi de mest solide bankene i verden (målt i kjernekapital) og til tross for dette oppnådde de største bankene samlet sett mellom 10-12 % avkastning på egenkapitalen i 2019.

Vi kan også fastslå at det blir enda vanskeligere for bankene å opprettholde en høy avkastning på egenkapitalen når den strengt bevoktede kjernekapitalen økes. For mange av de norske bankene betyr tilbakeholdt utbytte at kjernekapitalen øker med rundt 1 %. Skulle det bli slik at verden blir tilnærmet normal igjen, vil styrene i de norske banker og forsikringsselskaper dele disse pengene ut igjen ved neste korsvei.

NEF Kapitalforvaltning klarte over 100 % avkastning på fire år, fra 2016 til 2020. Prisingen på bankene var relativt lik i 2016 som i dag. Etter siste måneders børs nedgang er vår avkastning fortsatt nærmere +70 % siden oppstart. Gjennomsnittlig avkastning i tidligere reprisingsperioder har ifølge analytikere vært +130 % på 2-4 år. Med noe lavere BNP vekst og noe mindre boligprisøkning denne gangen, kan man kanskje forvente 80-110 % de neste 3 årene.