NEF Kapitalforvaltning

Hvordan fungerer aktiv forvaltning

En kort innføring

Etablering av et kundeforhold i NEF starter vanligvis med at en investor har fått informasjon om det vi driver med enten fra media, selskapets hjemmeside eller eksisterende kunder. Partene avtaler en gjennomgang av kundens behov og selskapets tjenester.

Hvis kunden ønsker å plassere midler hos oss kan kunden velge å sette sammen et mandat selv eller i samråd med selskapet eller velger en modellportefølje, der mandatet allerede er fastsatt.

Etter signering av avtale for aktiv forvaltning oppretter selskapet to konti i kundens navn – en verdipapirkonto (beholdningskonto der verdipapirene står) og en bankkonto (konto der verdipapirkjøp trekkes og verdpapirsalg og utbytter tilføres). Kunden blir eier av disse kontoene, men gir selskapet rett til å foreta bevegelser. Alle kjøp og salg vil gjøres rede for i månedlig rapport fra selskapet. Kunden kan også be om kontoutskrift, slik at man kan se at det er konsistens med månedsrapporten fra selskapet.

Aktiv forvaltning innebærer at kundene overlater forvaltningen (kjøp og salg av verdipapirer) i sin helhet til NEF Kapitalforvaltning AS. Dette innebærer at kundene etter signering av avtale og mandat ikke har noen mulighet til å påvirke hvilke selskaper det investeres i, tidspunkt for kjøp og salg, antall som kjøpes eller selges og så videre. NEF bestemmer alt og kundene får tilsendt fullstendig rapport etter månedsslutt med oversikt over porteføljen med spesifisering av verdi av hver enkelt investering per månedsslutt, samt kontantbeholdning. Hvis man vil endre mandat underveis, tar man bare kontakt med selskapet.

Utbyttefinans

Mandat

Her fører kunden over avtalte midler til NEF, som investerer utelukkende i et helt fastsatt mandat. Det er per dags dato nesten 50 andre kunder i denne porteføljen, der samtlige har lik prosentuell investering i hvert verdipapir og like stor andel kontantbeholdning, uavhengig av investeringsbeløp.

NEF benytter en MASTER-portefølje. Denne bestemmer hvordan alle kundene skal være investert – vi kopierer med andre ord vektingen for hvert verdipapir til alle kundene eksakt, slik at alle får tilnærmet lik månedlig avkastning og risiko. Dette fungerer slik at dersom vi velger å kjøpe DNB tilsvarende 5% vekting for èn kunde, gjør vi dette for alle kundene i denne porteføljen. Investeringstidspunktet er likt for alle kundene, noe som innebærer at alle kundene får samme kjøpskurs.

Utbyttefinans

Risiko

Vi gjør oppmerksom på at investeringer i Modellportefølje Utbyttefinans innebærer HØY risiko, da det innebærer investeringer i aksjemarkedet med tilhørende produkter. Dette etter veiledning fra Finanstilsynet.

Med lav risiko forstår vi ønske om investering med begrenset tapspotensial, f. eks. risiko tilsvarende høyrenteinnskudd i bank. Med middels risiko forstår vi at kunden har vilje til å ta risiko for å øke avkastningsmulighetene, f. eks. risiko tilsvarende obligasjonsmarkedet og til en viss grad aksjer med moderat volatilitet relativt til markedet. Med høy risiko forstår vi at kunden har ønske om mest mulig avkastning og tåler store verdisvingninger, f. eks. investering i aksjemarkedet for øvrig med tilhørende produkter.

Hvordan identifisere hvilke selskaper som har mest potensiale for kursstigning uten å ta for mye risiko?

Det er vår jobb og det du betaler oss for.

Kontakt oss

NEF Kapitalforvaltning
Munkedamsveien 45
geir@n-ef.no

920 93 627