De største regionbankene har nå levert tall  og resultatene er gjennomgående sterke.

Bankene leverer bedre enn hva vi hadde ventet når det gjelder rentenetto, resultat før skatt, samt at tapene er lavere enn normalt. Videre ser vi at veksten er solid.

Bankene leverer meget god avkastning på egenkapitalen. Vi forventer at 50 prosent av de positive engangseffektene vil bli utbetalt i tillegg til ordinært utbytte. Det som ikke utbetales som utbytte styrker bankens kjernekapital. Som følge av positive engangseffekter, god bankdrift og lave tap vil utbyttene for dette året bli meget solide.

Fallende rentemargin kompenseres av økt volum og innskuddsmarginen er stadig økende.

Med dette som utgangspunkt er vi optimistiske for annet halvår.

 

 

 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer