Utbyttefinans mistet i juli måned deler av oppgangen fra måneden før, noe som skyldes frykt og uro rundt handelskrig mellom USA og Kina. Vi i NEF Kapitalforvaltning er vi likevel sterke i troen på at både Kina og USA trenger og vil få en handelsavtale i havn. Utover det er vi fundamentalt trygge på porteføljen. Prisingen er moderat, og utbyttekapasiteten er høy. I snitt prises norske sparebanker til under 90 prosent av bokførte verdier, basert på estimatene for 2019. Alt annet like bør dette tilsi at det er potensiale for kursoppgang.

Rapporteringssesongen starter for fullt denne uken, og legger vi historien til grunn står vi foran en god periode.  Historisk danner man ofte grunnlaget for årets avkastning i annet halvår.

Norske banker er i en helt annen situasjon enn svenske og øvrige europeiske banker. I Norge er bankene godt kapitaliserte og ingen ventes å måtte bygge ytterligere kjernekapital. Med andre ord vil utbyttekapasiteten holde seg sterk.

 

 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer