DNB`s planlagte økning av eierandel i Fremtind Forsikring er nå sluttført og oppgjøret er utbetalt som utbytte til bankene. For de største Sparebank1 bankene er dette betydelige beløp. Samtlige banker er godt kapitalisert fra før og har møtt myndighetskrav til kjernekapital for en tid tilbake.  Utbyttet fra Fremtind Forsikring blir bokført i årets første kvartal.

Legger man dette på en allerede god egenkapitalavkastning er resultatet enestående for flere av bankene. For årets første kvartal vil Sparebank1 Nord Norge levere egenkapitalavkastning for kvartalet på 28%, mens de øvrige bankene i gruppen ligger på 14-20% avhengig av eierskap i morselskapet.

De fleste av bankene har som policy å utbetale minimum 50% av årets resultat.  Med ekstraordinært utbytte fra morselskapet er det mulighet for tidenes utbytte neste år. Egenkapitalbevisene er i stor grad drevet av utbyttene og styrket utbyttekapasitet har vanligvis en positiv effekt på kursene I tillegg vil samtlige banker i gruppen fremstå med bedret kjernekapitaldekning.

Basert på estimater for 2019 prises bankene i snitt godt under bokførte verdier.  Attraktiv prising og styrket utbyttekapasitet er faktorer som tilsier ytterligere oppside i sparebanksektoren.

Slutten av fjoråret og begynnelsen av 2019 var preget av frykt for avtagende vekst i verdensøkonomien. Faktum er at så langt har nesten halvparten av selskapene i S&P indeksen levert kvartalstall og 78% av disse har levert bedre enn hva konsensus i markedet er.  Dersom resultatet er det samme når resultatsesongen er over vil dette styrke det generelle sentimentet i markedet, noe som vi her hjemme vil nyte godt av.

Summert er det flere positive drivere for banksektoren. Gode makroforhold, attraktiv prising, lave tap, stigende renter og styrket utbyttekapasitet.

Vår modellportefølje, Utbyttefinans, hvor mandatet er egenkapitalbevis og finansaksjer, har gitt investorer mer enn 80% avkastning siden oppstart for tre år siden.. Ønsker du å vite mer om aktiv forvaltning og Utbyttefinans, så ta kontakt en av oss i NEF Kapitalforvaltning.

 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, produktets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap på underliggende verdipapirer