fbpx

Modellporteføljer

I tillegg til individuelle mandater forvalter NEF Kapitalforvaltning to

modellporteføljer. Mandatene er frie og har få begrensninger i forhold til eksponering. Minste tegning er 3 MNOK.

Utbyttefinans

Utbyttefinans er en aktivt forvaltet portefølje av egenkapitalbevis og finansaksjer. Direkteavkastning i porteføljen anslås å ligge i intervallet 4-8 %.  Forvalterteamet i NEF Kapitalforvaltning har meget lang erfaring fra sektoren og kan vise til sterke resultater

NEF Norske aksjer

NEF Norske aksjer er et spisset mandat av aksjer notert på Oslo Børs.  Det er ikke anledning til å benytte derivater eller belåning.

For NEF Norske aksjer beregnes  suksesshonorar på 15% av avkastning over 7% med high-watermark, hvilket innebærer at det ikke kan beregnes suksesshonorar før porteføljens verdi er høyere enn ved forrige innslagspunkt for avregning av honorar.  Først tjener kunden penger, deretter forvaltningsselskapet.

Bankene har større utbyttekapasitet enn noen gang tidligere

  DNB`s planlagte økning av eierandel i Fremtind Forsikring er nå sluttført og oppgjøret er utbetalt som utbytte til bankene. For de største Sparebank1 bankene er dette betydelige beløp. Samtlige banker er godt kapitalisert fra før og har møtt myndighetskrav til...

les mer

Stigende renter, hvordan påvirker det norske banker?

Norges Bank har siden august i hevet styringsrenten to ganger, sist for en uke siden. I etterkant har flere av de store bankene varslet renteheving og flere av de mindre bankene kommer mest sannsynlig etter. Sist endret Norges Bank også rentebanen noe. Dette tilsier...

les mer